58-506 Jelenia Góra, ul. Różyckiego 19, II p., pok. 205
+48 507 25 88 46
biuro@ksiegowa.expert

RODO i polityka prywatności

Biuro Rachunkowe Izabela Myk-Zaradniewicz bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) – dalej RODO − informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Izabela Myk-Zaradniewicz z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Różyckiego 19/205, 58-506 Jelenia Góra, email: biuro@ksiegowa.expert, tel. +48 507 25 88 46
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu : – kontaktowania się z Panią/Panem, prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, w tym – w razie wyrażenia przez Panią/Pana w tym zakresie zgody – przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (informacje o naszych produktach i usługach), ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, kontroli i poprawiania jakości świadczonych usług, wykonywania umów, których Administrator nie jest stroną, a w związku z realizacją których uzyskał Pani/Pana dane osobowe, tj. w oparciu o art. 6.1.f. RODO, czyli prawnie uzasadnione interesy Administratora, – wypełniania przez Administratora obowiązku prawnego (przestrzegania przepisów ustaw), w tym dla celów rozliczeniowych, podatkowych oraz w związku z prowadzoną rachunkowością, tj. w oparciu o art. 6.1.c. RODO, – wykonania umowy, której stroną jest Administrator lub może być, lub do podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem takiej umowy, w tym świadczenia przez Administratora na Pani/Pana rzecz usług, tj. w oparciu o art. 6.1.b. RODO;
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w wyżej wymienionych celach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji powyższych celów, w tym: – w odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z wykonaniem umowy, której Administrator jest stroną przez czas wykonywania tej umowy, – w odniesieniu do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, w oparciu o prawnie uzasadniony interes, do dnia wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
Po tym czasie dane będą przechowywane dla celów, w zakresie oraz tak długo, jak jest to wymagane przez przepisy prawa lub dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo do wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych skutkującego obowiązkiem po naszej stronie zaprzestania ich przetwarzania; 
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy pomiędzy stronami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy;